XVI CONCURS DIGITAL DE DIBUIX INFANTIL

Bases del Concurso

FCC Aqualia, SA, (en endavant, Aqualia o l’organització), amb CIF núm. A26019992 i domicili social alc/ Federico Salmón 13, Madrid 28016, organitza un concurs digital (en endavant, el Concurs) que es regeix d’acord amb aquestes bases legals (en endavant, les Bases).

Concurs:

El Concurs organitzat per Aqualia consisteix en la construcció de composicions pels participants del Concurs a través de la pàgina web www.aguaparagrifus.com (en endavant, La Plataforma), en la qual els nens i nenes hauran de mostrar en les seves composicions com crear un entorn en què l’aigua de la natura arriba fins a les llars i s’utilitza el recurs de manera responsable utilitzant els diversos elements que posem a la seva disposició en el lloc.

Posteriorment,un jurat avaluarà aquestes composicions per determinar els guanyadors en les diverses categories existents, sempre que compleixin amb el que disposen aquestes Bases.

Durada del concurs

El concurs és vàlid per a totes les creacions carregades a la Plataforma des de les 00:00 hores (GMT+1) del dia 28/2/2018 fins a les 00:00 hores (GMT+1) del dia 27/4/2018. No s’acceptaran al concurs les creacions pujades fora d’aquest termini de temps.

S'amplia el termini fins el 18 de maig de 2018.

Si per causes de força major o alienes al control d’Aqualiacal ajornar o modificar la durada del concurs, o anul•lar-lo o repetir-lo, aquest fet es notificarà als participants a través de la Plataforma o via correu electrònic.

Descripció dels participants

El Concurs organitzat per Aqualia està destinat als participants següents:

 • De manera individual, alumnes que en el moment de la celebració del Concurs estiguin cursant 3r i 4t de primària als col•legis dels municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
 • De manera col•lectiva, classes de 3r o 4t de primària de col•legis o centres docents situats als municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
 • No es considerarà vàlida la participació en el concurs de persones físiques o centres docents que no compleixin amb els requisits indicats abans.

  Acceptació de les Bases

  La participació en aquest concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes Bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que en faci l’organització. Aqualia es reserva el dret a desqualificar els participants que les incompleixin i, especialment, qualsevol participació que vagi en contra d’aquestes Bases.

  Amb l’acceptació d’aquestes Bases els participants en comprenen els termes i les condicions i es comprometen a complir la normativa vigent que pugui resultar d’aplicació respecte d’això, de manera que pel simple fet de participar en el Concurs estan prestant el seu consentiment a sotmetre’s a les Bases i a la legalitat de manera total i irrevocable.

  La manifestació en contra del participant, independentment de quin sigui el moment en què es faci, implicarà la seva autoexclusió del Concurs i l’alliberament d’Aqualia de qualsevol compromís adquirit amb el participant.

  Aquestes Bases es troben a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les a través de la Plataforma (www.aguaparagrifus.com).

  Termes de participació

  Per poder participar en el concurs, l’interessat ha d’accedir a la Plataforma i seleccionar entre les diverses opcions de participació que s’ofereixen, és a dir, participació individual (com a alumne o alumna) o participació col•lectiva (classe de 3r o 4t de primària d’un col•legi o centre docent). En cas de participació col•lectiva, el representant d’aquesta haurà d’incloure la informació sol•licitada per la Plataforma abans d’iniciar l’elaboració del dibuix.

  Posteriorment, el participant haurà d’utilitzar els mitjans que la Plataforma posa a la seva disposició per elaborar una composició. A continuació, el participant haurà de desar-la i posteriorment validar-la per garantir la seva participació en el Concurs. En el cas de participacions individuals, la Plataforma sol•licitarà informació pròpia del participant, així com l’adreça de correu electrònic dels seus pares o tutors legals amb la finalitat d’obtenir-ne la deguda autorització per a la correcta participació en el Concurs de l’alumne o alumna. Les composicions elaborades, ja sigui de manera individual o col•lectiva, no seran acceptades en el Concurs si no inclouen la informació sol•licitada en relació al col•legi o centre docent o l’autorització dels pares o tutors en el supòsit que correspongui. Addicionalment, els pares o tutors també poden anar a les oficines d’Aqualia, per atorgar l’autorització necessària perquè el menor participi en el Concurs.

  Un cop validats els dibuixos, aquests seran publicats a la Plataforma, concretament en l’apartat Galeria, des d’on es poden compartir a la xarxa social Facebook i Twitter.

  El jurat decidirà els guanyadors segons els vots rebuts a la Plataforma, la creativitat, l’originalitat i l’ajust al tema del Concurs. Aquesta decisió és inapel•lable i depèn únicament del criteri del jurat.

  Cal tenir en compte que les valoracions que es puguin fer dels dibuixos a través de les diverses xarxes socials en què es poden compartir no tenen cap implicació en el desenvolupament del concurs. Facebook i Twitter no patrocinen, avalen, ni administren de cap manera el Concurs, ni hi estan associats en cap cas.

  Aqualiaes reserva el dret de no lliurar el premi del concurs a qualsevol que tracti de, o arribi a, defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs.

  Requisits per participar-hi

  La participació en el concurs és gratuïta, voluntària i està limitada als qui compleixin tots els requisits que es detallen a continuació:

  • Alumne o alumna que estigui cursant els cursos de 3r o 4t de primària als col•legis dels municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
  • Classes de 3r o 4t de primària de col•legis o centres docents situats als municipis on Aqualia gestiona el cicle integral de l’aigua.
  • Complir els requisits especificats en l’apartat “Termes de participació” d’aquestes Bases.
  • No utilitzar la participació en aquest concurs per: (i) difondre idees polítiques o religioses, (ii) promoure injúries i/o calúmnies enfront de tercers, (iii) utilitzar llenguatge violent, obscè i ofensiu, (iv) publicar contingut diferent de la temàtica del concurs.

  Comunicació de guanyadors

  La comunicació dels guanyadors del Concurs es durà a terme a partir del 30 de maig de 2018, a través dels mitjanssegüents:

  • Les oficines d’Aqualia en aquells municipis on gestioni el cicle integral de l’aigua.
  • A través de la Plataforma www.aguaparagrifus.com
  • A través de la pàgina web d’Aqualia: www.aqualia.com

  Premis

  10 premis individuals: cada guanyador rebrà una Tauleta Samsung 7”.

  1 premi col•lectiu per al col•legi guanyador del dibuix col•lectiu fet per una classe. Obtindrà com a premi una targeta de 1.000€ per a material educatiu.

  250 càmeres digitals aquàtiques, una per a cada finalista.

  Els premis anteriors no poden ser objecte de canvi o alteració a petició de cap dels guanyadors. Els premis seran lliurats exclusivament dins el període de temps que determini l’organització.

  Protecció de dades de caràcter personal

  En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Aqualia l’informa que l’adreça de correu electrònic facilitada pel seu fill, filla o tutelat a través de la Plataforma www.aguaparagrifus.com ha estat recollida amb l’única finalitat d’obtenir l’autorització prevista en l’esmentada llei per al tractament de les dades personals del menor de catorze anys. Així mateix, l’informem i vostè consent expressament com a pare/mare o tutor del menor participant en el Concurs que les dades personals d’aquest recollides a través de la Plataforma, així com les que s’obtinguin amb motiu del desenvolupament del Concurs, siguin tractades amb les finalitats següents:

  • Gestionar la correcta participació en el concurs.
  • Tramitar el lliurament dels premis.
  • Difondre el concurs, els seus resultats i els dibuixos per qualsevol mitjà de comunicació.

  Així mateix, en el cas que participi en el concurs en qualitat de representant de la modalitat de participació col•lectiva, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran utilitzades amb les finalitats indicades.

  Per al bon desenvolupament del concurs cal que les dades personals dels participants, recollides a través de la Plataforma, així com les facilitades per al lliurament dels premis, siguin veraces, completes i actuals, a la qual cosa es comprometen a través de l’acceptació d’aquestes Bases. Si les dades de caràcter personal d’un guanyador del concurs són incertes, falses, incompletes o no són actualitzades, de manera que la identificació del guanyador sigui impossible per mitjans raonables, Aqualia es reserva el dret a desqualificar-lo del concurs, i queda lliure de tota responsabilitat respecte d’això.

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, per a vostè mateix o en representació del participant del Concurs, enviant un escrit amb la ref. “Protecció de Dades” i fotocòpia del DNI del titular de les dades, a l’adreça postal següent: c/ Federico Salmón, 13. 28016 Madrid o cursant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondedatos@fcc.es.

  Mitjançant l’acceptació d’aquestes Bases, els representants legals dels participants que resultin declarats guanyadors cedeixen a Aqualia, en exclusiva i amb facultat de cessió a tercers, els drets d’imatge que puguin correspondre’ls com a conseqüència de la seva participació en el Concurs i que poden ser objecte de comunicació pública a través de diversos mitjans de comunicació (pàgines web, xarxes socials, etc.)

  A l’efecte, el representant legal del participant atorga el seu consentiment per al tractament i la cessió de les dades personals del menor, inclosa imatge, per a les finalitats estipulades en aquestes bases legals, així com per a la seva difusió a través de diferents canals i mitjans.

  Drets de propietat intel•lectual

  El participant garanteix que és l’únic titular dels drets de propietat intel•lectual de cadascun dels dibuixos que es presentin al concurs i es responsabilitza totalment que no hi hagi drets de tercers en els dibuixos presentats, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge i/o de propietat intel•lectual.

  Addicionalment, el participant cedeix a Aqualia els drets d’explotació i difusió de les fotografia a través de, sense caràcter limitador, mitjans de comunicació, exposicions, campanyes publicitàries, xarxes socials, pàgines web, etc. Així mateix, el participant cedeix a Aqualia els drets patrimonials que recauen sobre els dibuixos sense limitació temporal i/o espacial.

  Responsabilitats

  Aqualiaes reserva el dret d’anul•lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del Concurs.

  L’organització es reserva el dret a rebutjar o excloure de la participació en el Concurs qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits en aquestes bases i termes de participació o contravingui les normes o la finalitat del concurs.

  L’organització no es responsabilitza del mal funcionament de la Plataforma, ni de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament d’internet.

  A més, l’organització exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer feta per un usuari en qualsevol classe de comunicació feta a través de la Plataforma.

  Nul•litat

  Si qualsevol previsió d’aquestes Bases és declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, la nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, subsistiran en tota la resta les altres Bases i es tindràla disposició o la part d’aquesta que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a aquestes Bases, hagi d’afectar-les de manera integral.

  Jurisdicció i llei aplicable

  Aquestes Bases s’interpreten i es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Bases, el participant i Aqualia renuncien expressament a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls i se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de Madrid.